Chi tiết về Tác giả

Chính, Vũ Quốc Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

  • S. 41 (2017) - Bài viết
    ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020
    Tóm tắt  PDF