Chi tiết về Tác giả

Công, Vũ Quốc Viện Thủy công

  • S. 45 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC DẢI CỒN CÁT VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠTCHO VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC
    Tóm tắt  PDF