Chi tiết về Tác giả

Cường, Phạm Hồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 • S. 38 (2017) - Bài viết
  LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TIÊU NĂNG HỢP LÝ CHO TRÀN XẢ LŨ NẶM CẮT, TỈNH BẮC KẠN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2017) - Bài viết
  MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY QUA TUYNEL TN1 TỚI ỔN ĐỊNH LÒNG DẪN VÀ TRỤ CẦU NGÀN TRƯƠI TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH BẰNG MÔ HÌNH TOÁN 3D
  Tóm tắt  PDF
 • S. 39 (2017) - Bài viết
  ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CẤP LÀNG XÓM THÔN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2017) - Bài viết
  TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY
  Tóm tắt  PDF