Chi tiết về Tác giả

Biên, Nguyễn Thế Viện Kỹ thuật Biển

  • S. 46 (2018) - Bài viết
    KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ BỒI LẤP VÙNG CỬA KÊNH TẮT CỦA TUYẾN LUỒNG VÀO SÔNG HẬU
    Tóm tắt  PDF