Chi tiết về Tác giả

Cao, Nguyễn Bá Viện Kỹ thuật Biển

  • S. 46 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN KÈ HIỆN HỮU VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT MỚI ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ THỦY-THẠCH ĐỘNG LỰC BIỂN VEN BỜ MŨI CÀ MAU NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐẤT MŨI
    Tóm tắt  PDF
  • S. 46 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC TƯƠNG PHẢN GIỮA HAI ĐỚI BIỂN VEN BỜ BAO QUANH MŨI CÀ MAU
    Tóm tắt  PDF