Chi tiết về Tác giả

Chính, Lê Văn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 37 (2017) - Bài viết
    ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUÂT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
    Tóm tắt