Chi tiết về Tác giả

Chi, Lê Hạnh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 42 (2018) - Bài viết
    GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI QUY MÔ NHỎ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF