Chi tiết về Tác giả

Cường, Hồ Việt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 41 (2017) - Bài viết
    TÍNH TOÁN VÀ KHÔI PHỤC CHUỖI SỐ LIỆU DÒNG CHẢY CHO LƯU VỰC SÔNG THAO (BAO GỒM CẢ PHẦN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC) BẰNG BỘ MÔ HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KẾT HỢP WEHY-WRF
    Tóm tắt  PDF