Chi tiết về Tác giả

Bích Lộc, Đỗ Thị Viện Kỹ thuật Biển

  • S. 46 (2018) - Bài viết
    THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐA DẠNG QUẦN XÃ THỰC VẬT PHÙ DU ĐẢO NAM YẾT - QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, KHÁNH HÒA
    Tóm tắt  PDF