Chi tiết về Tác giả

Ánh, Đỗ Ngọc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 43 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC KARST VÙNG NÚI CAO, KHAN HIẾM NƯỚC KHU VỰC BẮC BỘ
    Tóm tắt  PDF