Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA

Nguyễn Danh Nam, Phan Văn Quynh

Tóm tắt


Đặc điểm quan trọng của chương trình môn Toán năm 2018 đó là tăng tính ứng dụng của toán học ở trường phổ thông với thực tiễn. Bài viết trình bày cách tiếp cận từ phương pháp mô hình hóa trong dạy học nội dung giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra quy trình vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học và đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất, qua đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.


Toàn văn: PDF