Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

Đỗ Thị Thanh Tuyền

Tóm tắt


Sự tích cực, say mê trong học tập được xem là tiền đề quan trọng, là yếu tố quyết định trực tiếp kết quả học tập của sinh viên. Để tìm hiểu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, tác giả sử dụng phương pháp điều tra là phương pháp chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số sinh viên năm thứ nhất là người dân tộc thiểu số. Tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chưa được thể hiện thường xuyên. Có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến thực trạng đó. Xuất phát từ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng, tác giả đã đề xuất một số biện pháp khắc phục, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.


Toàn văn: PDF