Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở LỢN NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG

Nguyen Thi Huong Giang, Nguyễn Thị Kim Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018 ở 5 huyện (Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng và Sơn Động) thuộc tỉnh Bắc Giang. Các mẫu phân được thu thập từ 4.920 con lợn ở mọi lứa tuổi, được kiểm tra bằng phương pháp phù nổi Fulleborn, xác định cường độ nhiễm bằng buồng đếm Mc. Master nhằm xác định được loài giun tròn, tỷ lệ và cường độ nhiễm các loài giun tròn ở đường tiêu hóa lợn, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm giun tròn ở lợn. Kết quả cho thấy: có 4 loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của lợn là Strongyloides rasomi, Trichocephalus suis, Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum. Tỷ lệ nhiễm giun tròn nói chung là 59,47%, lợn nhiễm cường độ từ nhẹ đến rất nặng, song nhiễm nhẹ là phổ biến. Trong 5 huyện theo dõi lợn nuôi tại huyện Sơn Động có tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa cao nhất (71,33%), thấp nhất ở huyện Lạng Giang (48,63%). Các yếu tố tuổi, phương thức chăn nuôi, mùa trong năm có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn với mức ý nghĩa P< 0,05.


Toàn văn: PDF