Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT): THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) chính thức đi vào hoạt động tại Thái Nguyên năm 2014, thu hút gần 80.000 lao động. Vì vậy, đào tạo nhân viên luôn được coi là vấn đề được ưu tiên của Công ty. Đáp ứng yêu cầu này, SEVT đã lựa chọn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên là một trong những đối tác hợp tác trong chương trình đào tạo nội bộ trực tiếp tại doanh nghiệp. Tính tới nay, sau 04 năm triển khai thực hiện, chương trình đào tạo đã thu hút hơn 2.300 nhân viên SEVT theo học và có 2 khóa đã tốt nghiệp với 479 người. Báo cáo này được tổng hợp thông tin trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập, phân tích và tỏng hợp tài liệu; phương pháp chuyên gia; phương pháp xử lý số liệu thống kê. Kết quả nghiên cứu khẳng định: Để thực hiện chương trình đào tạo có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của SEVT, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật đã căn cứ vào chuẩn chương trình đào tạo theo quy định, đồng thời phải căn cứ vào yêu cầu của doanh nghiệp để cấu trúc lại chương trình khung theo các mô đun kỹ năng ngành nghề diện hẹp nhằm xây dựng một chương trình đào tạo mềm dẻo, linh hoạt, liên thông, thuận lợi cho việc tổ chức đào tạo theo mô đun, tại nơi làm việc.


Toàn văn: PDF