Chi tiết về Tác giả

Ái, Trịnh Gia Trường Đại học Thủ Một

  • S. 42 (2019) - Bài viết
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AAO KẾT HỢP VỚI KHỬ TRÙNG HÓA HỌC BẰNG OZON TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433