Chi tiết về Tác giả

Út, Lê Thị Kim Trường Đại học Thủ Một

  • S. 43 (2019) - Bài viết
    TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ TÂN DÂN TỬ NHÌN TỪ LÝ THUYẾT THI PHÁP CỦA BAKHTIN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433