Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 18 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và môi trường nuôi cấy đến khả năng tạo rễ cà rốt trong nuôi cấy in vitro

Lê Thị Thúy, Trịnh Mộng Nhi, Phạm Văn Lộc

Tóm tắt


Lá mầm và rễ cà rốt được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng thực vật ở nồng độ 0,5 mg/l để khảo sát khả năng tạo rễ. Trong các chất được bổ sung, IBA thích hợp nhất cho phát sinh rễ bất định và rễ thứ cấp. Khi khảo sát ảnh hưởng của nồng độ IBA và môi trường lên hình thành rễ in vitro cho thấy môi trường SH bổ sung IBA 1,0 mg/l cho số lượng rễ bất định từ lá mầm cao nhất. Trong khi đó, rễ thứ cấp phát sinh từ rễ in vitro cho kết quả cao nhất trên môi trường SH bổ sung IBA 1,5 mg/l.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433