Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 15 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khái niệm "lý thuyết" qua góc nhìn của Jonathan Culler (lược thuật)

Đinh Hồng Phúc

Tóm tắt


Bài viết này lược thuật lối diễn giải của Jonathan Culler về khái niệm “lý thuyết” trong lĩnh vực nghiên cứu văn học đương đại, được trình bày trong Literary Theory – A Very Short Introduction (Oxford University Press, 1997). Từ viễn tượng cấu trúc luận, tác giả cho rằng lý thuyết không phải là sự nghiên cứu về bản tính của văn học hay các phương pháp nghiên cứu văn học, mà là một thể suy tư và viết khó xác định ranh giới. Bốn đặc điểm chính của lý thuyết: có tính liên ngành, có phân tích tư biện, là sự phê phán về lương thức, và có tính phản tư.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433