Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng dẫn học sinh làm việc với bản đồ trong chương trình Địa lý ở trường trung học cơ sở

Vũ Hải Thiên Nga

Tóm tắt


Sử dụng bản đồ trong dạy học thuộc nhóm phương pháp dạy học trực quan. Trong dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở, hướng dẫn học sinh làm việc với bản đồ là yêu cầu rất cần thiết. Thông qua việc sử dụng bản đồ, giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động để học sinh khai thác kiến thức, hình thành được tư duy địa lý. Đó cũng là một cách để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Bài viết này trình bày phương pháp hướng dẫn học sinh làm việc với bản đồ trong dạy học địa lý ở bậc trung học cơ sở.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433