Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả khảo sát lưỡng cư, bò sát ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Phan Long Hợp, Lê Văn Chiên

Tóm tắt


Quá trình nghiên cứu lưỡng cư, bò sát tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 9 năm 2011, chúng tôi đã xác định được 28 loài lưỡng cư, thuộc 16 giống, 7 họ, 2 bộ và 46 loài bò sát thuộc 34 giống, 14 họ, 2 bộ. Với kết quả nghiên cứu này chúng tôi đã bổ sung cho danh lục lưỡng cư, bò sát của tỉnh Bình Định 28 loài; xác định được 20 loài quí hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007, 12 loài thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP và 29 loài có tên trong Danh lục đỏ IUCN 2010.

 Khu hệ lưỡng cư, bò sát ở Vân Canh  nhìn chung khá đa dạng, chứa đựng nhiều nguồn gen quí giá cho khoa học. Tuy nhiên có nhiều loài quí hiếm, có giá trị sử dụng cao đang bị suy giảm nhanh chóng về số lượng trong tự nhiên, do đó cần thiết phải có biện pháp bảo vệ hữu hiệu nguồn lợi lưỡng cư, bò sát quí giá này, nếu không chúng sẽ có nguy cơ bị tuyệt diệt ở môi trường tự nhiên trong tương lai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433