Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kỹ năng mềm của sinh viên - Một nghiên cứu từ trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

Bùi Thị Hồng Thắm

Tóm tắt


Bài báo này trình bày tóm tắt một nghiên cứu về kĩ năng mềm của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Trên cơ sở kết quả đánh giá nhận thức của sinh viên về khái niệm kĩ năng mềm, tầm quan trọng của kĩ năng mềm, những kĩ năng mềm cần thiết trong học tập ở trường cao đẳng, kĩ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai, phương pháp tiếp cận kĩ năng mềm, bài báo trình bày một số gợi ý trong việc xây dựng chương trình, tổ chức dạy và học, trang bị kĩ năng mềm cho sinh viên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433