Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Công Tuấn

  • T. 59, S. 8 (2019) - Bài viết
    Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861