Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Ngọc

  • T. 51, S. 8 (2011) - Bài viết
    Những nghiên cứu bước đầu về dược tính và thành phần của nọc rắn độc Hòn Sơn (Cryptelytrops hosonesis Grismer)
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861