Tạp chí Dược học, T. 53, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp các phức hợp dendrimer-poly acid acrylic như một giá mang thuốc biển đổi độ tan phụ thuộc vào pH môi trường

Hoon Yoo, Trần Hữu Dũng

Tóm tắt


Poly acid acrylic (PAA) là một polymer mang điện tích âm với monomer là acid acrylic. Nhóm carboxyl của PAA trong dung dịch nước ở pH môi trường trung tính đến kiềm sẽ bị proton hoá làm cho PAA trở nên dễ tan hơn, trong khi kém tan trong môi trường acid mạnh như dịch dạ dày. Do vậy, trong trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp một dãy các phức hợp dendrimer G5-PAA với mật độ gắn kết của PAA trên bề mặt phân tử hình cầu dendrimer tăng dần theo các tỷ lệ mol phản ứng khác nhau. Các phức hợp dendrimer G5-PAA sau khi được tinh chế và xác định cấu trúc, sẽ được đánh giá sự thay đổi độ tan trong các môi trường pH khác nhau nhằm tạo sơ sở cho định hướng ứng dụng loại vật liệu tổng hợp này như một giá mang kiểm soát sự phóng thích thuốc phụ thuộc vào pH môi trường trong các trị liệu đặc thù sau này.

Phương pháp nghiên cứu

- Tổng hợp các phức hợp dendrimer G5-PAA.

- Xác định đặc tính cấu trúc phức hợp bằng phổ FT-IR.

- Phân tích các phức hợp dendrimer G5-PAA tổng hợp trên HPLC.

- Xác định hiệu suất gắn kết của PAA trên dendrimer G5 bằng phổ huỳnh quang.

- Xác định kích thước hạt và điện thế bề mặt các phức hợp dendrimer G5-PAA.

- Khảo sát độ tan của các phức hợp dendrimer G5-PAA theo pH môi trường.

Kết quả nghiên cứu

Một chuỗi vật liệu nano, các phức hợp dendrimer G5-PAA, đã được tổng hợp bởi sự biến đổi bề mặt phân tử hình cầu dendrimer bằng các gắn kết bền vững với poly acid acrylic theo các tỷ lệ khác nhau. Các phức hợp này đã được xác định các đặc tính cấu trúc và độ tan đặc trưng biến đổi theo pH môi trường. Điện tích âm của PAA trên dendrimer G5-PAA được mong chờ sẽ giúp trung hòa điện tích dương của các nhóm amin bề mặt, làm giảm độc tính của phức hợp với tế bào, là một thuộc tính cố hữu do các nhóm amin tạo nên, hứa hẹn là một trong những chất mang thuốc nano tiềm năng. Kết quả nghiên cứu này rất có ý nghĩa bởi sự tạo ra một dãy các phức hợp dendrimer G5-PAA với các đặc tính lý hoá khác nhau sẽ góp phần đa dạng hoá trong sự chọn lựa các vật liệu này làm giá mang kiểm soát sự phóng thích thuốc theo pH môi trường một cách hiệu quả trong các tổ chức mô đặc thù của cơ thể.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861