Chi tiết về Tác giả

Gấm Nhung, Phạm Thị Trường Đại học Nha Trang

  • T. 1, S. 12 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Phát triển và quản lý nguồn nhân lực ở Công ty điện lực Kiên Giang
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756