Chi tiết về Tác giả

Thành, Phạm Châu Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

  • T. 1, S. 15 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
    Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại: môi trường đào tạo uy tín - chất lượng - hiệu quả
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756