Chi tiết về Tác giả

Thanh, Nguyễn Văn Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

  • T. 1, S. 15 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
    Ngành công nghiệp môi trường: Hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756