Chi tiết về Tác giả

Em, Nguyễn Thum TC Công Thương

  • T. 1, S. 9 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kiên Giang
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756