Chi tiết về Tác giả

Thanh, Nguyễn Thị Trường Đại học Hồng Đức

  • T. 1, S. 9 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Hướng phát triển cho các doanh nghiệp sản xuất đá ốp lát xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756