Chi tiết về Tác giả

Thủy, Nguyễn Thị Thanh

  • T. 1, S. 13 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Quảng cáo trên truyền hình: Dưới góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756