Chi tiết về Tác giả

Thọ, Ngọc TC Công Thương

  • T. 1, S. 18 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
    Công ty thủy điện Đồng Nai: Đóng góp ý nghĩa vì an ninh lương thực
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756