Chi tiết về Tác giả

Thiêm, Lê Văn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

  • T. 1, S. 9 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Phát triển hệ thống phân phối đối với sản phẩm các ngành công nghiệp ưu tiên
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756