Chi tiết về Tác giả

Chiến, Lê Văn Trường Đại học Mỏ địa chất

  • T. 1, S. 16 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Phương pháp hạch toán chi phí vật tư có thời gian tiêu hao dài ngày tại các doanh nghiệp khai thác than - Vinacomin
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756