Chi tiết về Tác giả

Thúy, Diệu TC Công Thương

  • T. 1, S. 10+11 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
    Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam: 15 năm những chặng đường
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756