Chi tiết về Tác giả

Phượng, Đinh Thị TC Công Thương

  • T. 1, S. 18 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc tại công ty Điện lực Nghệ An
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756