Chi tiết về Tác giả

Tới, Đỗ Tiến Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh

  • T. 1, S. 18 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Thực trạng hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756