Chi tiết về Tác giả

Phú, Đặng Xuân TC Công Thương

  • T. 1, S. 12 (2013) - 6. ĐẦU TƯ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
    Chuyển nhượng và mua bán mỏ tại Việt Nam: Chất và lượng
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756