Chi tiết về Tác giả

Sơn, Đặng Thanh Trường Cao đẳng Công đồng Kiên Giang

 • T. 1, S. 12 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Kiên Giang: Làm gì để nâng cao năng lực phân phối xăng dầu
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 14 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chí nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Kiên Giang
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Hướng đi mới, lâu dài và bền vững
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 16 (2013) - 15. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
  Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Kiên Giang: Nâng cao chất lượng tín dụng
  Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756