Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang: Xem nhẹ trách nhiệm với xã hội, không thể giữ ổn định để phát triển

Thúy Hà

Tóm tắt


Thực hiện Nghị quyểt 30a cua Chính phủ, trong những năm qua, các tập đoàn, tổng công ty trong ngành công thương đã hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng hàng chục nghìn tỷ đồng. Không chỉ có giá trị về kinh tế, công tác an sinh xã hội cuả các doanh nghiệp còn mang ý nghĩa tích cực trong việc góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công thương về vấn đề này.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756