Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng Eva momentum trong đo lường và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Nguyễn Thế Hùng

Tóm tắt


Bài viết trình bày về một tiêu chí mới được sử dụng trong việc đo lường kết quả hoạt động cuả doanh nghiệp - thước đo giá trị kinh tế gia tăng Eva momentum và việc ứng dụng thước đo này trong đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756