Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác chăm sóc cán bộ công nhân viên ở Vinacomin: vượt lên mọi khó khăn

Thúy Hà

Tóm tắt


Trong thời điểm khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cũng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, ảnh hưởng tới người lao động. Tuy nhiên, với với phương châm lấy người lao động là trung tâm, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp tích cực, ổn định việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

 Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756