Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài toán phát triển nguồn nhân lực giáo dục tại huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang

Đặng Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Điền

Tóm tắt


U Minh Thượng là một huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang, nơi đây công tác giáo dục-đào tạo tuy đã có những tiến bộ nhất định, song vẫn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) hơn nữa, đòi hỏi huyện U Minh Thượng phải nâng cao nguồn nhân lực giáo dục. Đặc biệt, tăng cường nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện nay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở có tính chất quyết định trong việc đổi mới tư duy của con người.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756