Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PC Thừa Thiên Huế: Nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường

Phóng viên

Tóm tắt


Công ty Điện lực Thừa Thiện Huế (PC) là đơn vị sản xuất và kinh doanh điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương, nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ môi trường là gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm phát triển bền vững nên công tác quản lý và bảo vệ môi trường luôn được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát vả xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756