Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty TNHH Một thành viên Than Thống Nhất: Chuyển đổi tên mới

Thúy Hà

Tóm tắt


Theo Quyểt định 1177/QĐ-VINACOMIN về việc giải thể Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất - Vinacomin và Quyểt định 1173/QĐ-VINACOMIN vể việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sán Viẹt Nam - Công ty Than Thong Nhất -TKV, bắt đầu từ 01/8/2013, Công ty TNHH Than Thong Nhát -Vinacomin (Công ty con do Tạp đoàn CN Than - Khoáng sản Viẹt Nam sớ hữu 100% vốn điều lệ) sể được giải thể vá thành lập Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sán Viẹt Nam - Cong ty Than Thống Nhất - TKV.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756