9 (297) 2007

Mục lục

Các bài chính

Khoa học xã hội và nhân văn với giáo dục và lịch sử Tóm tắt PDF
V. Putin 3-8
ASEAN 40 năm: những tình huống phát triển mới của khu vực và triển vọng cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Đình Thiên 9-19
Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hoá - con người - nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế (về kết quả nghiên cứu của đề tài KH-CN cấp Nhà nước KX.05.01) Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Quý 20-32
Giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước ở đô thị Tóm tắt PDF
Phạm Kim Giao 33-42
Thực vật biến đổi gien ở các nước đang phát triển: giữa lời nói và thực tế Tóm tắt PDF
Thierry Raffin 43-47
Bàn luận về giai tầng xã hội, cơ cấu xã hội - giai tầng xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tấn 48-53

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Pháp luật lao động đối với người lao động trong kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Phụng 54-56

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống-tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
TTKHXH Ban biên tập 57-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
TTKHXH Ban biên tập 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP