7 (355) 2012

Mục lục

Các bài chính

Luật Biển Việt Nam Tóm tắt PDF
Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 3-18
An sinh xã hội và nghèo đói đối với sự phát triển, phát triển bền vững của các tộc người thiểu số (trường hợp người Khmer Nam bộ) Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 19-26
Cơ cấu thương mại Việt Nam - Trung Quốc (2005-2011) Tóm tắt PDF
Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Thị Thu Quỳnh 27-33
Một số vấn đề về lễ hội ở Việt Nam những năm gần đây Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Sanh 34-40
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 41-47
Vai trò của đạo đức và vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Luyện Thị Hồng Hạnh 48-54

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Những biến đổi về xã hội và văn hóa ở những làng quê chuyển từ xã thành phường tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Yến 55-57

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu Tóm tắt PDF
Thông tin KHXH Ban biên tập tạp chí 58-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
Thông tin KHXH Ban biên tập tạp chí 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP