5 (353) 2012

Mục lục

Các bài chính

An sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Nam 3-12
Về những điểm mới của Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chung 13-15
Mô hình tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sau khủng hoảng và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Văn Hà, Phạm Thị Thanh Bình 16-23
Quản lý công mới - nội dung chủ yếu và một số vấn đề tranh luận Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Bình 24-31
Ảnh hưởng của văn hóa đến đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp Hàn Quốc) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Ánh 32-39
Về hoạt động tư vấn tâm lý trong chăm sóc sức khỏe tinh thần xã hội ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Đình Duyên 40-45
Đánh giá lại tính chính danh của trách nhiệm bảo vệ (R2P) (trường hợp can thiệp của NATO ở Libya) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Hải, Hoàng Thanh Phương 46-53

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Truyện cười dân gian Việt Nam dưới góc độ dụng học Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Yến 54-57

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu Tóm tắt PDF
Thông tin KHXH Ban biên tập tạp chí 58-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
Thông tin KHXH Ban biên tập tạp chí 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP