Thông tin Khoa học xã hội, 7 (415) 2017

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội

Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập

Tóm tắt


1, TS. Trịnh Tiến Việt (Chủ biên, 2016), Kiểm soát xã hội đối với tội phạm (Sách chuyên khảo), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 430 tr.

2, Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên, 2016), Phép đo đạc tam giác về vốn xã hội của người Việt Nam: Mạng lưới quan hệ - Lòng tin - Sự tham gia (Sách chuyên khảo), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 472 tr.


Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP