Thông tin Khoa học xã hội, 7 (415) 2017

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của giáo dục đa văn hóa trong thời đại ngày nay

Bùi Thị Minh Phượng, Nguyễn Thi Phương

Tóm tắt


Giáo dục đa văn hóa đã và đang trở thành nền giáo dục giữ vị trí chủ đạo trong thế kỷ XXI bởi tính ưu việt của nó khi mang lại sự tự do, bình đẳng và dân chủ cho người học mà không có sự phân biệt đối xử. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, những đặc trưng và những cách tiếp cận khác nhau về giáo dục đa văn hóa, từ đó chỉ rõ vai trò của giáo dục đa văn hóa trong thời đại ngày nay.Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP