Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Day la so thu nghiem cua Tap chi Nghien cuu Ton giao, khi truy cap vao trang nay neu co gi vuong mac xin thong bao cho INASP theo dia chi: inasp@inasp.info

 

Chính sách về chuyên mục

Articles

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU SÁCH

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

TIN TÔN GIÁO

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chu kỳ xuất bản

6 issues/year : 6 số/năm

 

Hội đồng biên tập / Editorial Board

GS. TS. Đỗ Quang Hưng
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
TS. Trịnh Xuân Giới
PGS. Nguyễn Duy Hinh
GS. Lương Ninh
GS. VS. Nguyễn Duy Quý
TS. Nguyễn Quốc Tuấn
GS. Đặng Nghiêm Vạn

Prof. Dr. Do Quang Hung
Asso. Prof. Dr. Nguyen Hong Duong
Dr. Trinh Xuan Gioi
Asso. Prof. Nguyen Duy Hinh
Prof. Luong Ninh
Prof. Nguyen Duy Quy
Dr. Nguyen Quoc Tuan
Prof. Dang Nghiem VanNghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP